- ANASAYFA

- Hakkımızda

- Başkanımız

- Tanıtım Filmi

- Yönetim Kurulu

- Personel

- Etkinliklerimiz

- Basında Biz

- Bize Ulaşın

- Bakkal Odaları

- Zabıta Yönetmeliği

- Mali Takvim

- Evraklar

- Bilgi Edinme

- Esnaf Kanunu

- Yararlı Bilgiler

- Yararlı Linkler

- Alanya Hakkında

 
 
 Zabıta Yönetmeliği

 

T.C.
ALANYA BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA YÖNETMELİĞİ

 

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

(Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar)

 Amaç


            Madde 1 – Alanya Belediyesi sınırları, mücavir alan ve yetki bölgesi içinde zabıta hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır. Yani; Beldemiz yaşayanları için esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla kendimizi görevli addedip; Belediye meclisince alınan ve yerine getirilmesi istenen emir  ve yasaklar ile bunlara uymayanlar hakkında mevzuatla öngörülen ceza ve diğer müeyyideleri uygulamaktır. Madde 51 – Buna  dayanak 5393 sayılı Belediye Kanunundaki 51. madde görev ve yetkilerimiz. “ Belediye Zabıtası, Beldede esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup,bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken Zabıtaya karşı gelenler , Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye Zabıta Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme , meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı kullanacakları aletler ile Zabıta Teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak Yönetmelik ile düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe göre aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür.Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye Zabıta ve Özel Güvenlik Hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.”Şeklinde belirtmiştir.

 

Kapsam
         Madde 2 – Belediyemiz icra organı konumunda olan müdürlüğümüz; günün 24 saatinde hizmetin gereği olarak  çalışır durumda olup; Belediyemiz sınırları içinde görevlerini KANUN, YÖNETMELİK ve TAMİMLER dahilinde sorumluluklarını yerine getirme iş ve işlemlerini kapsar.

Ayrıca; Bu Yönetmelik Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile birimlerinin kuruluşunu, işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını içeren uyulması gerekli esas ve usullerle, iş ve işlemlerinin kapsamını belirtir.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 - 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1608 sayılı Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 nolu kanunla değiştirilen 66 ve 67. maddeleri, Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve diğer Kanunlar.

 

Tanımlar
         Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

Bakan .İçişleri Bakanı

Bakanlık .İçişleri Bakanlığı

Genel Müdür .Mahalli İdareler Genel Müdürü

Genel Müdürlük .Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Belediye :Alanya Belediyesi

Belediye Başkanı : Alanya Belediye Başkanı

Belediye Encümeni . Alanya Belediye Encümeni

Belediye Meclisi . Alanya Belediye Meclisi

Zabıta Müdürlüğü . Alanya  Belediye Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Personeli : Alanya Belediye Zabıta Teşkilatı Müdür. Amir ve Memurlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

( Nitelik , Bağlılık , Görev ve Yetki   Alanları)

Madde 5 - Belediye Zabıtası, Beldede esenlik, huzur,sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye Zabıta Personeli üniformalı olup, Kıyafet ve Teçhizatı İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konan Özel Yönetmeliğinde gösterilir.

Belediye Zabıtasının Bağlılığı

Madde 6 - Belediye Zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.
Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır.Gerektiğinde Belediye Başkanı¸ Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin takibi için bir Başkan Yardımcısı görevlendirebilir. Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde,  mahalli en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini  görevlendirebilir.

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

Madde 7 – Alanya Belediyesi sınırları, mücavir alanı ve yetki bölgesi içinde  zabıta hizmetlerinin planlanmasını, yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Madde 8- Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir.

 Madde 9-Zabıta müdürlüğü amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

Madde 10- Zabıta Müdürlüğü amir ve memurları beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması amacıyla Alanya Belediye Meclisi tarafından alınan emir ve yasaklar ile diğer Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri uygulamak, sonuçlarını takip etmek ve sonuçlandırmak, uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla sorumludurlar.

 

İKİNCİ KISIM (Emir ve Yasaklar, Denetim, İdari Cezalar)

 

BİRİNCİ BÖLÜM- İŞYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 11- İşyerleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılamazlar..(125 YTL)

Madde 12- Ruhsatın işyerinde görünür yere asılması mecburidir..(125 YTL)

Madde 13- Pazar ruhsatına tabi olduğu halde Pazar ruhsatı almayan işyerlerine (125 YTL)

Madde 14- İşyeri açma ruhsatı aldığı halde ruhsat doğrultusunda çalışmayan  işyerlerine idari para cezası ile, ruhsat doğrultusunda çalışıncaya kadar ticaret ve sanattan men. (125YTL)

Madde 15- İşyerinde ikaza rağmen milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde bayrak asmamak veya kirli, yırtık kırışık bayrak asmak, ayrıca bayrak nizamnamesine aykırı olarak asmak yasaktır..(125 YTL)

Madde 16- İçki ruhsatı almadığı halde içki vermek yasaktır, işyeri içki ruhsatı alınıncaya kadar ticaretten men edilir..(125 YTL)

Madde 17- İşyerlerinin önleri, çekme mesafeleri,kaldırım ve yolların temizliğinde işyeri sahipleri sorumludur. Kirli olduğu tespit edildiği takdirde .…(125 YTL)

Madde 18- İşyerlerinin üst katlarında (Damlarında veya çatılarında) çirkin görünüm verecek her türlü eşya vs. koymak yasaktır…(125 YTL)

Madde 19- Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen ihtiyaç maddelerini iş yerinde bulunduğu halde satıştan imtina edilmesi satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi yasaktır.. (125 YTL)

Madde 20- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyeri alanının genişletilmesi veya daraltılmasının Belediyeye bildirilmesi ve ruhsata işletilmesi mecburidir..125 YTL

Madde 21- Restaurantlar kafeterya,pastane ve barların dışındaki işyerinin dükkanların dışında mal ve malzeme vs çıkarmaları yasaktır,uyulmadığı taktirde cezası 200 YTL dir. 2.defa tekrarı halinde 500 YTL 3.defa tekrarı halinde 1.000 YTL ve 7 gün Ticaretten men cezası verilmesine. Restaurant veya benzeri işyerlerinin de dışarıda bulunduracağı masa ve sandalye harici malzemelerinin de aynı şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca; bulundurulacak masa ve sandalyelerin konumu için Belediyeden izin alınacak, izin harici uygulamalarda bu kapsamda değerlendirilerek aynı idari cezalar verilecektir.

Madde 22- İşyerlerinde müşteri ile muhatap olan personel ve işyeri sahiplerinin isimlerini ve görevlerini gösteren okunaklı bir yaka kartı takmaları zorunludur...125 YTL

Madde 23- Umuma açık içkili ve canlı müzik yapan disko bar eğlence yerlerinde ve tekneler de, yasal güvenlik görevli belgesi olmayan personelin koruma görevlisi olarak istihdamı yasaktır. İhlali halinde 1.tespitte 1,000,00 YTL, 2.Tespitte 2,000,00 YTL, 3.tekrarda 3,000,00 YTL para cezası verilmesine ve işyerinin bir hafta süreyle kapılmasına.

Madde 24-Canlı müzik yapan diskolar barlar vb.(Restaurantlar hariç) eğlence yerlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesine ve kayıtlarının enaz bir hafta süre ile muhafaza edilmesi, ilgili kurumlarca istenilmesi halinde verilmesi, ayrıca işletmenin girişinde uygun bir yerine kamera ile izlendiğini ve kayıt altına alındığını belirtilmesi mecburidir, aksi taktirde 1.tespitte 250 YTL 2.tespitte 500 YTL, 3.Tekrarda 750 YTL ceza uygulanmasına ve bir hafta süreyle işyerinin ticaretten men edilmesine.

 Madde 25- Şehir içi, şehirler arası kargo taşımacılığı ve evden eve taşımacılık yapan işyerlerinin depolama yerlerine 100 m2 şartı getirilmesi, kat maliklerinden muvafakatname istenmesine, şehir içinde irtibat bürolarına açılmasına, kargo taşımacılığı yapan işletmeler tarafından şehir içinde ağır vasıtalarla (altı teker ve üstü ) yükleme ve boşaltma yapılmamasına, yapılması halinde 1.tespitte 250 YTL 2.tespitte 500 YTL, 3.tekrarda 750 YTL ceza uygulanmasına ve bir hafta süre ile iş yerinin kapatılmasına.

Madde 26-Kaldırımlarda ve yollarda oturup tavla oynamak yasaktır..(125 YTL).

Madde 27-Belediyemiz ve mücavir alanları içinde faaliyet gösteren restaurant, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları,ekmek ve simit fırınları Vb. yeme içme yerleri.

               a)Lokanta, restaurant, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek fırınları, simit fırınları ve diğer yeme içme işletmelerinde bulunan odunlu fırın için baca çıkışlarında sulu filtre takılması,

               b)Sulu Filtrenin su saatinin mevcut aboneye bağlı ayrı bir sayaç olması,

               c)Apartman dışında konumlanan bacaların bina ile aynı renkte boyanması,

               d)Yeni ruhsat alacak işletmelerin kuracakları baca sistemiyle ilgili apartman sakinlerinin tamamından muvafakat almaları,

               e)İşletmelerin fırınlarında kullanacak oldukları odun yakıtının is ve kurum yapmayacak şekilde kaliteli olması gerekmektedir.

   Yukarıda belirlenen kriterlere uymayan işletmelere , 1. tespitte 250 YTL, 2. tekrarda 1,000 YTL, 3’ncü tekrarda 1,500 YTL ceza uygulanmasına ve 1 hafta süre ile işyerinin kapatılmasına.

Madde 28- Barlar, internet kafeler ve kahvehane türü işyerleri gece yarısından sonra açık kalabilmek için Belediyeden izin almak mecburiyetindedir. İzinsiz veya alınan izinden fazla açık kalmak yasaktır.(2559 S.Kanun, 6/1-b maddesi gereği—633.00—1268.00 YTL arası B.Encümeni)

Madde 29- Dükkan ve binalarda cadde ve sokakların şeref ve manzarasını bozacak şeyler asmak yasaktır..(125 YTL)

Madde 30- Büyük meydan ve yollar üzerinde ve şehrin büyük ve işlek caddelerindeki dükkanların camekanlarında işkembe, paça gibi görünüşü göze batan şeyler bulundurmak ve lokantalarda yenecek şeyleri camekan önüne koymak ve hazırlamak yasaktır …(125 YTL)

Madde 31- Cadde ve sokaklar ile dükkan önleri, pasajlar ve kapalı çarşılardaki antre ve geçişe ait  yollarla, kiracıların gelip geçmesine mahsus olan apartman koridorları hiçbir kimse tarafından hiçbir suretle  işgal edilemez. İşgal eden seyyar ve sabit esnafa tutanak tanzim edilmekle beraber ve sahipleri tarafından işgale devam edildiği ve yasak dinlemediği taktirde zabıta tarafından  men edilir .(işgal mevzuu olan maddeler, emanet ambarına alınarak işgal cezası ve nakliye masrafı %10 fazlasıyla ödenmedikçe iade edilmez.)..(125 YTL)

Madde 32- Yolları ve meydanları (velevki pek az bir yerde ve pek az bir zaman için dahi olsa) herhangi bir şeyle tutmak, kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek yasaktır. Yollarda, meydanlarda ve evlerin, dükkanların sokak  kapıları önünde oturmak suretiyle buraları işgal etmek yasaktır..(125 YTL)

Madde 33- Eski,yırtık ve çirkin şeylerden perde,tente ve siper yapmak yasaktır…..(125 YTL)

Madde 34- İşyeri olarak iskanı alınan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır. Aksine hareket edilmesi halinde dükkan sahiplerine 125 YTL ceza uygulanması ve işyerinin mühürlenmesi.

Madde 35- İşyerlerinin tamamı 2005/9207 sayılı “İşyeri açma çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te belirlenen asgari sıhhi ve teknik şartlara uygun olarak çalıştırılacaktır. Ayrıca; Alanya Belediye Meclisi tarafından belirlenen hijyenik ve metrekare şartlarına uyulması da mecburidir. Ruhsat alıp ta sonradan ruhsat hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde……125 YTL idari para cezası ile ruhsat hükümlerine uyuluncaya kadar ticaret ve sanattan men cezası verilir.

Madde 36- İşyerleri Belediyece tespit edilen açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. (2559 S. Kanun 6/1-b maddesi gereği—633.00—1268.00 YTL arası B.Encümeni)

Madde 37-İnternet Kafelerin içerisi dışarıdan görülebilecek (perde, jaluzi vb. şekilde kapatılmayacak) şekilde dizayn edilecektir. Bodrum katlarda ve bodrum katlara bağlantılı bulunan işyerlerinde internet kafeler açılamaz. Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin internet kafelere girmelerinin yasak olduğunu belirten yazılar işyerinin girişine görülebilecek bir yere asılacaktır. Bu şartlara uymayanlara 1. tespitte 1.000.00 YTL, 2. tespitte 2.000.00 YTL idari para cezası verilecek ve 15 gün süreyle işyeri ticaret ve sanattan men edilecek, 3. tespitte ise işyeri ruhsatı iptal edilecektir. Denetimlerde yasak sitelere girildiği tespit edilen veya filtre programı uygulamayan internet kafelere de bu madde hükümleri uygulanır.

Madde 38-Nargile Cafe’ lerle ilgili aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına.

a)- Nargile Cafe’lerin kapı girişlerine ve görünebilecek yerlere 60 cm X 30 cm ebadında, 18 yaşından küçükler ve öğrencilerin girmesi yasaktır yazılı tabelaların asılması zorunludur. İşyerlerine bu tabelayı asmayan Nargile Cafelere; 1.nci tespitte 250 YTL, 2. nci tespitte 500 YTL, 3. ncü 1,000.00 YTL para cezası verilerek açma ruhsatlarının iptal edilmesine ve bu maddenin zabıta yönetmeliğine eklenmesine.

b)- Nargile Cafe’ lere 18 yaşından küçük öğrenci ve okul kıyafetiyle öğrenci alınması yasaktır. Bu yasağa uymayan Nargile Cafelere; 1.nci tespitte 1,000.00 YTL, 2. nci tespitte 1,500.00 YTL, 3. ncü tespitte ise 2,000.00 YTL para cezası verilerek açma ruhsatlarının iptal edilmesine,

c)- Nargile Cafe’ lerde havalandırma sistemi yapılması zorunludur.

d)- Nargile Cafe’de bulunan her nargilenin üstüne ve görünebilir bir yerine “Nargile İçmek Sağlığa Zararlıdır” ibaresi yazılması zorunludur.

e)- Nargile Cafe’ lerde Alkollü içki satılması ve içilmesi yasaktır. Nargile İçmek sağlığa Zararlıdır ibaresini yazmayan, Alkollü içki satıldığı ve içildiği tespit edilen Nargile Cafelere; 1.nci tespitte 250.00 YTL, 2. nci tespitte 500.00 YTL, 3. ncü tespitte ise 750.00 YTL para cezası verilerek açma ruhsatlarının iptal edilmesine.

f)- Nargile Cafe’ lerde, iç mekanı her taraftan görebilecek şekilde kamera sistemi bulunması zorunludur. Kamera kayıtlarının Belediye tarafından kontrol edilmek üzere istenildiğinde ibraz edilmek üzere 15 gün muhafaza edilmesi zorunludur. Kamera sistemi bulundurmayan ve kamera kaydı yapmayan Nargile Cafe’ lere 1.nci tespitte 500.00 YTL para cezası, 2. nci tespitte 1,000.00 YTL para cezası, 3. ncü tespitte ise 1,500.00 YTL para cezası verilerek açma ruhsatlarının iptal edilmesine,

g)- Nargile Cafe’ lerde canlı müzik yapılamaz. Bu yasağa uymayıp Canlı müzik yapan Nargile Cafe’ lerin ruhsatlarının iptal edilmesine.

h)- Sigara, tütün ve nargileyi çağrıştıracak tabela konulmaması mecburidir.

            Madde 39- Şehir içinde ve mahalle aralarında oduncu ve kömürcü dükkanları açmak yasaktır. Bu işler ancak ayrılan yerlerde yapılır. Odun ve kömür satış yerlerinin Belediyece lüzum gösterilecek  yangından korunma tertibatını haiz olmaları şarttır. Aksine hareket edenlere 125 YTL.

            Madde 40-Turisti alışveriş amacı ile rahatsız etmek,yemeye içmeye zorlamak,kolundan çekmek ,bu konularda yanlış bilgi vererek alış veriş için cadde ve sokaklarda turistin önüne durmak yasaktır.(HANUTCULUK) İdari para cezası hem işyerine, hem de rahatsızlık veren işyeri elemanına uygulanır. İşyeri sahibi elemanının her türlü hareketlerinden mesuldür. Aşağıdaki idari cezalar ise direk işyerine uygulanır.

        1:Tutanaktaki ceza,7 gün ticaretten men

        2:Tutanaktaki ceza,15 gün ticaretten men

        3:Tutanaktaki ceza ve 1 ay ticaretten men şeklinde uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM- TRAFİK VE TAŞITLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 41- Yollarda ve meydanlarda her ne suretle olursa olsun toplanarak gelip geçmeyi güçleştirmek yasaktır…(125 YTL)

Madde 42- Boya gibi gelip geçenlerin üstlerini kirletebilecek şeylerle veya  görünüşü, kokusu fena olan her türlü eşyanın araçlarda veya elde açık olarak taşınması yasaktır. .(125 YTL)

Madde 43- Dolmuşlarda hat ve güzergahı ile yolcu adedi dışardan ve içerden okunacak şekilde yazılacaktır. Aksine hareket edenlere (125 YTL)

Madde 44- Aidatlarını yatırmayan dolmuşların ve taksilerin trafiğe çıkması yasaktır(125 YTL)

         Madde 45- Belediyeden ruhsat almadan dolmuş ve taksicilik yapmak yasaktır……(125 YTL)

Madde 46- Dolmuşların güzergah ihlali yasaktır…(125 YTL)

Madde 47- Caddelerde, kaldırım üzerlerinde, oto galeriler ve işyerleri önünde araç yıkamak yasaktır…(125 YTL)

Madde 48- Turist taşıyan tur otobüsleri cadde ve sokaklara park etmeyecek otobüsler müşterilerini boşalttıktan sonra Belediyece  gösterilen yerlere  park edeceklerdir. Aksine hareket edenlere……(125 YTL)

Madde 49- Araç kiraya verenler ( rent a carlar vs. ) belediyeden aldığı ruhsattaki belirtilen yerin haricinde araç park etmeyecektir. Usulsüz park eden her araç için……(125 YTL)

Madde 50- Trafik Komisyonu Kararları ile belirli saatlerde trafiğe kapanan caddelerde araç bulundurmak, araç park etmek, her çeşit bisiklet dahil araç kullanmak yasaktır.125 YTL

Madde 51- Şehir dahilinde seyreden  bilumum taşıt araçlarının  seyirleri halinde vasıta kullananların, tedbirsizlik ve dikkatsizlik veya kasıtlı olarak yollardaki su birikintileri ile çamurları  yollardan veya tretuvarlardan geçmekte olan şahıslar üzerine sıçratmak suretiyle halkı rahatsız etmeleri yasaktır..(125 YTL)

Madde 52- Yaya kaldırımlarına veya caddelere yazılı ve görsel levha konulmak suretiyle veya başkaca bir malzeme ile işgal edilmesi yasaktır..(125 YTL)

Madde 53- Park yasağına uymayıp trafiğin akışına engel olan veya kaldırım üzerine park ederek gelip geçişi engelleyen araçlar için…(125 YTL)

Madde 54- Şehir içindeki otobüs duraklarına araç park edilmesi, parkomat alanları dışında beyaz çizgilerle belirtilen alanlara araç park  edilmesi yasaktır. 125 YTL

Madde 55- Taksi ve dolmuşların ruhsatında belirtilen yolcu sayısından fazla yolcu almaları yasaktır.…(125 YTL)

Madde 56- Otobüs ve dolmuşlarda yolcuları rahatsız  edecek ve iğrendirecek şeyler yapmak, şarkı söylemek, yüksek sesle konuşmak ve her ne suretle olursa olsun gürültü etmek, gazete vs. satmak yasaktır….(125 YTL)

         Madde 57- Ayakta duramayacak kadar hasta ve sakat olanlar ile kucaklarında çocuk taşıyanlara boş yer olmadığı takdirde en  önden başlamak ve sağdan sola doğru gitmek üzere sıra ile yer verilir. Aksi hareket edenlere… (125 YTL)

            Madde 58- Elde taşınacak küçük ve temiz şeyler müstesna  olmak üzüre büyük kirli, kokulu veyahut yolculara zarar verecek, rahatsız edecek şekilde ve mahiyette eşya ile yolcu araçlarına binmek yasaktır..(125 YTL)

            Madde 59- Otobüslerin ve dolmuşların mecburi ve ihtiyari olarak duracakları yerler belediyece tayin edilir. Durakların haricinde arabaların, bir mecburiyet olmaksızın durdurulması ve yolcu indirip bindirmesi yasaktır…(125 YTL)

            Madde 60- Yük arabaları yüklerinden hiçbir şeyi dışarıya sermeyecek toz vs. çıkartmayacak tertibatlı olacaktır. Moloz ve inşaat malzemesi taşıyan kamyonların da araçlarının üst kısımlarını branda ile kapatmaları mecburidir. Aksine hareket edenlere………..(125 YTL)

            Madde 61- Yükletmede taşınmada  ve boşaltmada halkı rahatsız edecek derecede gürültü yapmak ve yükleri yolları  kaldırımları bozacak şekilde yukarıdan atmak yasaktır…(125 YTL)

            Madde 62- Bir araç hareket halindeyken üzerindeki eşyanın bir kısmı veya tamamı yola dökülürse bunlar en kısa zamanda kaldırılacak ve kaldırılmadan yola devam edilmeyecektir. Ayrıca araçlardan cadde ve sokaklara çöp vs atmak yasaktır. Aksine hareket edenlere ……(125 YTL)

            Madde 63- Ticari taksilerle ilgili olarak;

a)Beklemede ilk beş dakika ücretsiz olacaktır.

           b) 2 valiz ve 50 kg.’a kadar olan yüklerden ücret alınmayacak, daha fazla valiz veya yük pazarlığa tabidirb

            c)Taksilerde taksimetre açılması isteğe bağlı değil, mecburidir.

            d)Taksilerin müşterilerini istedikleri yere götürmeleri zorunlu olup; hizmetten kaçınmaları halinde cezai müeyyide tatbik edilecektir.

            e)Taksi tarifeleri Alanya Belediye sınırları içerisinde geçerlidir.

            f)Kale haricinde tarihi ören yerleri ile ulaşılması güç olan yerlere gidilmesi pazarlığa tabidir.

            g)Hava alanlarına yolcu taşıma pazarlığa tabidir.

            h)Dini ve Milli merasimlerle düğün, fener alayına iştirak gibi hallerde pazarlığa tabidir.

            ı) Gidiş- dönüş halinde, dönüş için ayrıca kalkış ücreti alınmaz.

            i) Onaylı taksi tarifesinin araç içerisinde yolcunun görebileceği bir yere asılması zorunludur.

            k)Araçlarda bulunan taksimetreler Belediye Meclisi Kararının İlgili Odasına tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yeni tarifeye göre ayarlattırılması zorunludur.

            Yukarıda açıklanan maddelerden ( c ) ve ( k ) maddelerine uymayanlara 250 YTL-5.000 YTL arası, diğer maddelere uymayanlara 125.00 YTL idari para cezası (1608 S.K. 2. Md.-5728 S.K. 67. Md.ile değiştirildi.)verilecektir. 1608 sayılı yasaya istinaden ticaret ve sanattan men cezası vermek Belediye Encümeninin yetkisindedir.

            Madde 64-Trafik levhaları ile diğer kent aksesuarlarının trafik kazası neticesinde zarar görmesi halinde işçilik dahil masraflar hesaplanarak Belediyece tahsil edilir.

            Madde 65-Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, Belediye Encümeni tarafından 250 YTL’den 5.000 YTL’ye kadar idari para cezasıyla cezalandırılır. (1608 S.K. 2. Md.-5728 S.K. 67. Md.ile değiştirildi.)

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- GIDA VE HİJYENLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 66-Gıda ile ilgili bütün işletmelerde hijyen sorumlusu bulundurulması mecburidir. Belediye denetimlerinde hijyenik hatalarla ilgili denetmenler hijyen sorumlusu ile muhatap olacaklardır. Yeni belirlenecek hijyen sorumlusunun Belediyeye bildirilmesi zorunludur. Belediyece yazılan cezaların hijyen sorumlularının ödemediği durumlardan işletme sahipleri mesuldür.  Hijyen sorumlusu bulundurmayan işyerlerine 125.00 YTL.

a)Hijyen sorumlusu tüm personelin temizlik ve hijyen uygulamalarında uyması gereken kurallara uyup uymadığını kontrol eder. Aksine hareket edenlere 125 YTL

b)Hijyen kuralları hakkında bilgi verir ve eğitimlerini hazırlar. Hijyen kurallarının uygulanmasını sağlar. Aksine hareket edenlere 125 YTL

c)Personelin kılık kıyafetini gıda üretim yerine uygunluğunu kontrol eder. Koruyucu tedbirler almadan üretim yapmasını engeller. Maske, bone, eldiven takılmasını ve bu şekilde çalışılmasını sağlar. Aksine hareket edenlere 125 YTL

d)Personelin gıda üretim yerine sokakta giydiği kıyafetle girmesi engeller. Gıda üretim yerlerinde giyilen ayakkabı ile tuvalete gidişi yasaklar. Aksine hareket edenlere 125 YTL

e)Çalışma alanında sigara içilmesine mani olur. Aksine hareket edenlere 125 YTL

f)Personelin kirli ellerle çalışmasını engeller, çiğ besinlere ve kirli kaplara ellendikten sonra mutlaka ellerin yıkanmasını sağlar. Aksine hareket edenlere 125 YTL

g)Tuvalet temizliğini, tuvalet kağıdı, havlu, sıvı sabun eksikliklerinin giderilmesi için işyeri sahibiyle irtibata geçer. Aksine hareket edenlere 125 YTL

h)Personelinin hasta halinin takibini yapar ve bu gibi durumlarda çalışmasını engeller. Sağlık karnelerinin takibini yapar, yaralı ellerle çalışmasını engeller. Aksine hareket edenlere 125 YTL

ı)Gıda üretim yerinde yerler, duvarlar, alet ekipman temizliğini sağlar, depolanan veya depolarda muhafaza edilen gıda maddelerinin veya yan ürünlerinin muhafaza şartlarının uygunluğunu sağlar. Aksine hareket edenlere 125 YTL

i)Hijyen sorumlusu, işyerinde gıda işiyle uğraşmayan kişilerin mutfak alanına girmelerini engeller. Aksine hareket edenlere 125 YTL

k)İşletmede hijyen sorumlusunu belirtir fotoğraflı belge görünür bir yerde asılacaktır. Aksine hareket edenlere 125 YTL

l)Bir hijyen sorumlusu sadece bir yerde sorumlu olacaktır. Ayrılanın yerine yenisinin belirlenmesi ve Belediyeye bildirilmesi mecburidir. Ayrıldığı halde işletmede kaydı görünen hijyen sorumlusundan işletme sahibi sorumludur. Aksine hareket edenlere 125 YTL

Madde 67- Otobüs firmaları kanalı ile et ve et ürünlerinin nakli kesinlikle yasaktır. Bunu yapan firmalara ...(125 YTL)

Madde 68- İlçe dışında kesilmiş halde raporsuz ve mühürsüz olarak getirilen etlere Belediyece el konulur. Veteriner hekimliğince verilen rapora göre Encümen kararı ile sağlıklı olan etler halka düşük fiyattan satılır.Bu fiili işleyenlere    (125 YTL)

            Madde 69- İşyerinde hazır kıyma bulunduranlar, sucuk, salam vb. imalat yapan kasap ve marketler mutlaka veteriner hekim nezaretinde bu işlemi yapmaları gerekmektedir. Aksine hareket edenler. (125 YTL)

            Madde 70- Seyyar dönercilik yapılması ve gıda maddesi satılması yasaktır.(125 YTL)

            Madde 71- Mezbaha harici her türlü hayvan kesimi yasaktır.Mezbaha harici kaçak damgasız kesilen yakalanan etler Belediye veterinerine muayene ettirilerek raporda sağlığa zararlı olanlar imha edilip sağlığa zararlı olmayanlar encümenin tayin edeceği düşük fiyattan halka satılarak parasının belediyeye irat kaydedilip ayrıca kesim yapan damgasız et satan hakkında kanuni işlem yapılır. Aksine hareket edenlere  (125 YTL)

            Madde 72-Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek gıda maddeleri satanlar, bunları temiz vasıtalarla alıp ambalaj veya kutulara koyacaklar, elle dokunmayacaklardır. Aksine hareket edenlere 125 YTL

            Madde 73- İşyerlerinin diğer işyerleri ve ikametgahlarla bağlantısı olmayacak, işyerleri ikamet etmek, yatıp kalkmak maksadıyla kullanılmayacaktır. İşyerlerinde ikamet edildiğinin tespiti halinde 125 YTL idari para cezası ile işyerinin mühürlenip ikamet edilmesinin önlenmesine.

            Madde 74- Gıda imalat ve satış yerlerinde kesinlikle hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir. 125 YTL

            Madde 75-Satışa arz edilen malların miadı sürekli kontrol edilecek, işyerinde miadı dolmuş mallar kesinlikle satışa arz edilmeyecektir. Tespiti halinde toplanıp bir tutanakla imha edilir. 125 YTL

Madde 76-Sakatat ve balık satan işyerleri ile kasapların yıkama yapabilmeleri için kanalizasyon bağlantısı gerekir, olmayanlara bağlanıncaya kadar bir hafta müsaade edilir.Yapmadığı halde kapatılır.     (125 YTL)

Madde 77-Yenilecek ve içilecek şeyleri yapanlarla satanlar müesseselerinden gerek bu maddelerin hazırlanmasında ve yapılmasında ve gerek bunları ait kaplarda işçilerin ve müşterilerin temizlenmelerinde şehir suyu kullanmaları şarttır. Pis veya şüpheli su kullanılması yasaktır. Şehir suyu kesilmiş olan işyerlerinin çalışmasının tespitinde 125 YTL idari para cezası ile işyeri suyunu bağlattırıncaya kadar ticaret ve sanattan men edilir.

Madde 78- Kasaplar, balıkçılar vs. gibi yağlı, kokulu şeylere temas eden esnafın kirli elleri ile para alıp vermeleri yasaktır…(125 YTL)

Madde 79-Ekmek fırınları Belediyece tespit edilen numuneye uygun olarak mamul yapacaklar, belirlenen gramaja uyulacaktır. Aksine hareket edenlere 125 YTL

Madde 80-Ekmekler fırınlardan nakledildikten sonra açıkta bulundurulmayacak, kapalı camekanlarda muhafaza edilecektir. Açıkta ekmek bulundurulduğunun tespitinde ekmeklere el konulur ayrıca 125 YTL

Madde 81- Gıda ile uğraşan işyerleri ile insanlarla direkt teması olan berberler gibi müesseselerde çalışan işçilerin sağlık cüzdanları bulunacak ve işçiler her üç ayda bir sıhhi muayeneden geçeceklerdir…(125 YTL)

Madde 82- Kasap dükkanlarında etler buz dolabı veya frigofrik  tesislerde muhafaza edilecektir. Açıkta et bulundurulması yasaktır. (125 YTL)

Madde 83- Etlerin üzerinde hayvan nev ine göre mezbaha veya  et kombinası damgası vurulacaktır. Aksine hareket edenlere (125 YTL)

Madde 84-Kasap dükkanları belediye imar ve veteriner şubelerince uygun görülecek büyüklükte olacaktır. Aksine hareket edenlere …(125 YTL)

Madde 85- Kasap dükkanlarında bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş etlerin satılması veya dükkanda bulundurulması yasaktır…(125 YTL)

Madde 86-Dükkan her gün yıkanacak, tezgah ve kütükler kıyma makinesi  sık sık sodalı ve deterjanlı sularla temizlenecektir. Yazın haftada bir gün insan sağlığına zararlı olmayan bir haşere  öldürücü ile yıkanacaktır. Aksine hareket edenlere ……(125 YTL)

            Madde 87- Kasap dükkanında çalışanlar uzun ve temiz önlük giyeceklerdir. Aksine hareket edenler…(125 YTL)

Madde 88-Kasap dükkanlarında  kanatlı kümes hayvanlarının eti ve sakatatları etten ayrı bir bölümde satış yapılabilir. Aksine hareket edenlere….(125 YTL)

            Madde 89- Balıkçı dükkanlarında bozulmuş, kokmuş, kokmaya yüz tutmuş, kulakları boyanmış balık satmak yasaktır…(125 YTL)

Madde 90-Balıkçı dükkanlarında soğuk hava cihazı bulundurulacaktır. Balıklar bir dolap içerisinde muhafaza edilecektir. Soğutucular aralıksız çalıştırılacaktır. (125 YTL)

Madde 91-Lokanta, restaurant, kafeterya ve bar türü işyerlerinde yağ tutucu cihazların konulması mecburidir. Bulunmayan işyerleri 125 YTL idari para cezası ve cihazı koyuncaya kadar ticaret ve sanattan men edilir.

            Madde 92-Restaurant türü işyerlerinde mutfak ve personel kısımlarında hijyen ve ile ilgili uyarıcı levhalar bulunmaması  ve personel soyunma, giyinme ve istirahat yerleri mutfak içinde bulunması halinde 125 YTL.

            Madde 93-Restaurant ve lokantalarda haşerelere ve böceklere karşı düzenli aralıklarla ilaçlama yapılmıyorsa 125 YTL

            Madde 94-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde servis masaları, tabak, kaşık, çatal ve masa örtülerinin temizliğine gerekli önem verilmemesi halinde 125 YTL

            Madde 95-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde Gıdaların saklanması ve muhafazasında gerekli kurallara uyulmaması halinde 125 YTL

            Madde 96-Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde

                        a- Personeller işlerine ve görev yerine uygun kıyafet giymiyorsa,

                        b- Servis personellerinde isimlikler, mutfak personellerinde kep ve önlük takılmıyorsa,

                        c- Personelin saç sakal ve tırnakları bakımlı ve temiz değilse,

                        d- personelin periyodik sağlık muayenesi yapılmıyorsa,

                        e- personeller işleri ile ilgili yetirli bilgi ve tecrübeye sahip değilse, işyeri sahibi veya hijyen sorumlusuna 125 YTL

Madde 97-Kuruyemişçi dükkanlarında soyulmadan pişirilmeden ve yıkanmadan yenilen meyveler üzeri  camla örtülmüş hücrelerde, taze kuruyemişlerde toz ve sinek girmeyecek yerde bulunacaktır. Kiraz, üzüm gibi küfelerle satılan meyveler  cam veya koruyucu örtülerle kapatılacaktır. Aksine hareket edenlere .(125 YTL)

Madde 98- Kuruyemişçi dükkanlarında çürümüş ve  bozuk, kurtlu yemişler satmak veya dükkanda bulundurmak yasaktır. Aksine hareket edenler.(125 YTL)

            Madde 99- Berber dükkanları aşağıdaki şartlara tabidirler:

1-                 Dükkanlarda çeşme bulunacaktır. Saç ve sakal kırpıntıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı madeni bir kapta toplanacaktır. Aksine hareket edenlere ..............(125 YTL)

2-                 Berber dükkanlarında başka bir sanat yapmak veya lavanta, kolonya ve pudra gibi tuvalete ait eşyadan başka bir şey satmak yasak olduğu gibi başka işlerin görüldüğü dükkanlarda berberlik yapılması yasaktır. Aksine hareket edenler...(125 YTL)

3-                 Berberler çalışırken uzun bir gömlek giyecekler ve her çalışmadan sonra ve evvel ellerini sabunla yıkayacaklardır. Gerek sıhhi temizliklerine ve gerek dükkan içindeki her şeyin temizliğine çok dikkat edilecektir. Aksine hareket edenlere ..........(125 YTL)

4-                 Havlular ve önlükler gayet temiz olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra yıkanıp ütülenmeden tekrar kullanılmayacaktır. Aksine hareket edenlere .....(125 YTL)

5-                 Bütün tıraş ve tuvalet malzemesi ve aletleri  daima kapalı tutulan kapların içinde bulundurulacak ve pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürülecek ve bir kere kullanılan pamuklar derhal atılacaktır. Aksine hareket edenlere ....(125 YTL)

6-                 Ustra, makas, makine gibi şeyler hususi kuru hararet fırınlarında veya otoklavlarda temizlenecektir. Aksine hareket edenlere .......(125 YTL)

7-                 Berberler muayene cüzdanı bulundurmaya ve muayyen zamanlarda sıhhi muayeneden geçerek bu cüzdanlara işaret ettirmeye mecburdurlar. Aksine hareket edenlere ….(125 YTL)

8-                 Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları yer her defasında ayrı ve temiz kağıtla örtülecektir. Aksine hareket edenler ......(125 YTL)

9-                 Berber dükkanlarında çamaşır makinesı bulundurulması mecburidir…125 YTL

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ İLE İLGİLİ  HÜKÜMLER

 

            Madde 100-Turizm sezonu boyunca turistik tesislere yakın inşaatlar haricindeki inşaatlarda belediyemizce tayin edilen saatler dahilinde çalışma yapacaklardır.( Fazla gürültülü patırtı yaparak çevreyi rahatsız etmemek şartıyla ) belirtilen saatler haricinde çalışılması yasaktır. (125 YTL)

            Madde 101- Her türlü inşaat, tamirat atıklarını ve molozlarını Belediyece tarif edilen yerlerin dışında yollara, tretuvarlara ve arsalara dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak yasaktır. Uymayanlara 125 YTL ile 3805 YTL arası ceza uygulanır. Dökülen malzemenin döken tarafından tekrar kaldırılması sağlanır. Ayrıca bir defa malzeme dökerek ceza alan aracın tekrar yasağa uymaması halinde ceza ikiye katlanarak uygulanır.

            Madde 102-Hafriyat dökeceklerin bundan böyle Belediyemizin Yol İnşaat Müdürlüğünden hafriyat döküm izin belgesi almaları gerekmektedir. İzin belgesi alınmadan hafriyat döken ve taşıma esnasında yapılacak denetimlerde hafriyat döküm izin belgesinin araç şoförü tarafından Belediyemizin yetkililerine gösterilmesi mecburidir. Kontrolde hafriyat döküm izin belgesinin gösterilememesi halinde Traktör ve küçük araçlar için 500 YTL. Kamyonlar için 1.000 YTL idari para cezası uygulanır.

            Madde 103-İnşaatlara gri zemin üzerine siyah yazı ile en az 50-70 ebadında levha asılır. Bu levhada mal sahibi sorumlu kişinin kim olduğu, inşaattın fenni ve teknik vasfı, ruhsat tarihi belirtilir. Aksine hareket edenlere.(125 YTL)

            Madde 104- Belediye kanunu ve imar kanununda bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirler belediyeden ruhsat alınmadan  veyahut alınan ruhsatnameyi aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır. Tespit tutanağı tanzim edilir, ayrıca teknik olarak tekrar incelenmek üzere İmar Müdürlüğüne tevdi edilir.

            Madde 105-Yeni yaptırılan yapıları kanunların emrettiği veçhile yapı kullanma izin belgesi almadan kullanmak yasaktır…(125 YTL)

            Madde 106- Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerendeki yeni inşaat tadilat ve tamirleri  ile yıkım ve  hafriyat esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak etrafına tahta perde çevirmeleri ve gereken emniyet tertibatının alınması mecburidir. Etrafa duman ve toz saçılması ve yol üzerine yapı malzemesi ve moloz atılması yasaktır. (125-3805 YTL)       

            Madde 107- Kum ve kireç gibi şeyler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların müsaadesiz dışarıya dökülmeleri veya yol üzerine yığılmaları yasaktır…(125 YTL)

            Madde 108- Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere ve yollara zarar verecek çöküntü, yıkıntı  veya bunların olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek  için yapı sahipleri veya içinde oturanlar gerekli tedbirleri almaya  ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret koymaya mecburdurlar. Aksine hareket edenler……(125 YTL)

            Madde 109-Yanan yapıların enkazını kaldırmak yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek ve kuyu mahzen, sarnıç kabilinden çukurların üstlerini kapatmak, arsalarını temizletmek çevirmek gibi zaruri şeyleri en kısa zamanda yaptırmaya sahipleri mecburdurlar. Zelzele vs. gibi olaylardan yıkılmış olan yerler hakkında da bu maddenin hükmü geçerlidir. Aksine hareket edenlere…(125 YTL)

            Madde 110-Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan çukur açmak ve her ne maksatla olursa olsun yeri kazmak yasaktır. Bu gibi işler yolların en tenha  zamanlarında yapılacak ve gündüzleri münasip bir işaret konulacak, geceleri de ışık yakılacaktır. Ayrıca Belediyeden izin alınıp, harcıda yatırılmış olacaktır. Aksine hareket edenlere 125 YTL idari para cezası ile işçilik dahil masrafları hesaplanıp cezaya dahil edilir.  

            Madde 111-Yapılarda geceleyin iş kanununa uymak ve belediyeden izin almak şartıyla çalışabilir. Aksine hareket edenlere …125 YTL

            Madde 112-Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirlerin alınması mecburidir. Aksine hareket edenlere 125 YTL.

           

            BEŞİNCİ BÖLÜM- NİZAM VE İNTİZAMLA İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 113- Belediyece konulmuş olan sokak levhaları ile bina numaralarını elektrik ve su abone numaralarını herne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, düşürmek ve bunların yerini değiştirmek yasaktır. Bina, apartman ve işyeri sahiplerinin binalarına numarataj plakası taktırmaları (Numarataj yönetmeliği gereğince) ve plakalarını muhafazaya mecburdurlar. Plakaları bulunmayan bina sakinlerine ve sayılanlara uymayanlara.(125 YTL)

            Madde 114-Umumi bahçelerde, parklarda ve Cami alanlarında aşağıdaki şeyleri yapmak yasaktır 

           a-Çimenlere ve çiçek tarlalarına basmak …(125 YTL)

            b-Fidanları çiçekleri koparmak kesmek,çıkartmak varsa meyvesini koparmak (125 YTL)

            c-Girmesine müsaade edilen hayvanlara zarar yaptırmak (125 YTL)

           d-Bu yerlerde  bulunan eşyaları bozmak,kirletmek,yerinden oynatmak üzerine çizgi vs. yapmak   (125 YTL)

            e-Bahçe ve parklara kağıt parçası,yemek artığı,şu veya bu atarak kirletmek.(125 YTL)

            f-Havuzlara girmek veya hayvan sokmak,bir şey atmak veya buradaki balıkları tutmak…(125 YTL)

            g-Belediyece konulmuş olan kanepelerden başka yerlere oturmak.(125 YTL)

            h-İçki içmek (125 YTL)

            ı-Parklarda yüksek sesle şarkı söylemek, teyp, radyo, pikap çalmak  (125 YTL

            i-Çamaşır yıkamak, sermek, öteberi temizlemek ve silmek (125 YTL)

            k- Beyanname ve ilan yapıştırmak. (beher ilan için)  125 YTL

            l-Yaş veya kuru odun  veya çalı toplamak…(125 YTL)

            m-Sergi kurmak veya her ne suretle olursa olsun yiyecek ve içecek satmak(125 YTL)

n-Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçlar veya hayvan ile yollarda gezmek, buralardan hayvan geçirmek....(125 YTL)

            o-Çocuk arabalarını ve bisikletler ile motorlu taşıtları, belediyece bunlara ayrılmış olan yerlerin dışında dolaştırmak…(125 YTL)

ö-Seyyar fotoğrafçı ve kundura boyacılarının bu gibi yerlerde faaliyette   bulunması….(125 YTL)

p-Umumi yerlerde yatak kıyafeti ve kılığı ile dolaşmak..125 YTL.

            Madde 115- Şehrin yeni, eski abideleri ile heykellerini en  hafif derecede kirletmek, çizmek ve bozmak  ve bunlara karşı her suretle olursa olsun saygısızlık göstermek yasaktır…(125 YTL)

             Madde 116- Umumi çeşmeleri ve havuzları bozmak, kırmak ve etraflarını kirletmek ve bunlara öte beri atmak, buralarda yıkanmak ve eşya yıkamak, hayvan sulamak veya araç yıkamak yasaktır.Abidelerin, yer altı   yer üstü geçitlerinin yollarının , camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin, trafo binalarının yüzlerini duvarlarını cadde sokaklarla tretuvarları, tebeşir, yağlı boya vesaire ile karalamak, yazmak, şekil çizmek, izinsiz ilan ve afiş asmak ve kirletmek yasaktır…(125 YTL)

Madde 117-Kanalizasyon olmayan mahallelerde sokağa pis su akıtmak yasaktır. Kanalizasyon geçen mahallelerde bina sakinleri fosseptik ve pis sularını Belediyeden izin alarak kanalizasyona bağlıyacaklardır. Atık suları kanalizasyona bağlantı yapmayıp açığa ve kapalı kanallara bırakmak, Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisinin teşekkülüne sebebiyet vermek yasaktır. Ayrıca; yağmur sularını kanalizasyon hattına bağlamak yasaktır. 125 YTL

Madde 118-Kanalizasyon ve su yollarını tahrip etmek yasaktır, cezasından ayrı olarak masrafı belirlenip alınır.(125 YTL)

Madde 119- Elektrik nakleden hava tellerine  çapraz olarak üzerine radyo ve televizyon anteni geçirmek yasaktır. Caddenin  ve sokağın bir tarafından diğer tarafına anten çekmek veya kablo geçirmek yasaktır…125 YTL.

Madde 120- Apartmanlarda veya ikamet edilen sitelerde, evlerde yapılacak kontrollerde yönetici veya bina sorumlusu seçmeyen veya Belediyeye bildirmeyenlere 125 YTL (Her bağımsız bölüm başına bağımsız bölüm boş ise mal sahibine, dolu ise kiracısına)

Madde 121-Binalarda çöp ayrıştırma işi yapmayanlardan;

            a)Yapılacak kontrollerde çöp ayrıştırma işlemi yapmayan apartmanlara, düzenlenecek tutanak tarihinden itibaren bir hafta içinde, yöneticinin ayrıştırma yapmayanların isimlerini Belediyeye bildirmesine, bildirmediği takdirde Yöneticiye 250 YTL idari ceza uygulanmasına,

            b)Yöneticinin ayrıştırma işlemini yapmayanların isimlerini bildireceği kişilere 125 YTL idari ceza uygulanmasına.

Madde 122-Şehir içerisinde kağıt benzin ot çöp vs. kabilinden olan  şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır...125 YTL

Madde 123-Her ne suretle olursa olsun, Belediyece dikilmiş ağaçların budanması, kesilmesi, kaldırılması yasaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda zarar gören veya kesilen her ağaç için 1.000.00 YTL ile 5.000.00 YTL arasında idari ceza uygulanır.

Madde 124-Apartman ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında bulunan ağaçların kesilmesi veya kaldırılması izne tabidir. Yönetici karar defterine işlenen karar ile Belediyeye müracaat edilir. İzinsiz kesilen veya kaldırılan her ağaç için Park ve Bahçeler Müdürlüğünün raporu doğrultusunda 500.00 YTL ile 3.000.00 YTL arasında idari ceza uygulanır.

Madde 125-İşyerlerinde, ev ve ikamet alanlarında, parklar ve yollarda, deniz araçlarında, taksi vb. yerlerde canlı veya cansız müzik yayını ile hangi saatte olursa olsun etrafı rahatsız edenlere, gürültü yapanlara 62.00 YTL (Şahıslara uygulanır. Ticari işletmeler hariç. Kabahatler Md.-36) Ticari işletmelere. 1.268.00 YTL ile 6.344.00 YTL arası ceza uygulanır.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM- HAYVAN BULUNDURULMASIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 126-Belediyenin tespit ettiği yerlerden hariç hayvan satım kurbanlık satışı yasaktır…(125 YTL)

            Madde 127-Evinde ve bahçesinde kümes hayvanları,büyük ve küçük baş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edecek davranışta bulunanlara ve komşusunu rahatsız edenlere  (125 YTL)

            Madde 128-Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanma işlemini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak yasaktır..(125 YTL)

            Madde 129-Evlerde ve bina bahçelerinde köpek beslemek yasaktır.       (125 YTL)

            Madde 130-Deniz kenarında park ve yeşillikler içerisinde köpek gezdirmek ve pisletmek yasaktır.Pitbul,Rodwiler ve Doberman cinsi köpeklerin bulundurulması, dolaştırılması ve işyerlerinde bulundurulması yasaktır. (125 YTL)

            Madde 131-Turizm sezonunda izinsiz devecilik yapmak, izin verilmiş ise izin verilen yerin dışında bulunmak, fazla para almak ve etrafını kirli tutmak yasaktır. (125 YTL)

            Madde 132-Vahşi hayvanların şehre sokulmaları veya bunları şehir içinde bir yerden başka bir yere götürülmesi için belediyeden izin alınması ve nakle ait tertibatın  güvenlik bakımından yeterli olduğunun belediyece tasdik edilmesi şarttır. (125 YTL)

            Madde 133-Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, belediyece izin verilen yerler dışına gömmek yasaktır. 125 YTL

            Madde 134-Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve dövüştürmek yasaktır….125 YTL

           

 

            YEDİNCİ BÖLÜM- İLAN VE REKLAMLA İLGİLİ HÜKÜMLER

 

            Madde 135-Belediyenin uygun göreceğinden başka ilanları dağıtmak, Belediyece tayin edilmiş yerlerden gayrisine ilan yapıştırmak yasaktır. Her ilan için ayrı ayrı (125 YTL)

            Madde-136-Belediyeden izin almadan ve kanunen verilmesi lazım gelen resmi vermeden her türlü ilan ve reklam yapmak yasaktır…(125 YTL)

            Madde 137- Bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha veya bez afiş asmak yasaktır....(125 YTL)

            Madde 138-Deniz ve kara araçları üzerine veya dükkan önlerine hoparlör koymak suretiyle reklam yapmak yasaktır. Dükkan içerisine konacak hoparlör dışarında duyulmayacak şekilde ayarlanması şarttır. CD ve kaset satışı yapan işyerlerinde dışarıdan duyulacak ve rahatsız edecek şekilde müzik çalınması veya dış kısma hoparlör konulması yasaktır..(125 YTL)

            Madde 139-Dükkan ve binaların yola bakan cephelerine dikey olarak tabela asmak ve binaların çatılarını geçecek şekilde çatıda tabela bulundurulması yasaktır. 125 YTL.

            Madde 140-Belirlenmiş tabela metrekarelerinin dışında büyük tabela asılması yasaktır. Aksine hareket edenlere 125 YTL.

            Madde 141-İşyerlerinin ön kısmında yönetmeliğe uygun tabelaların dışında, kaldırım üzerinde, yolda veya direklerde tabela bulundurulması yasaktır. İkazlara rağmen kaldırılmayan tabelalar Belediyece toplanır. 125 YTL.

 

            SEKİZİNCİ BÖLÜM- GENEL TEMİZLİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 142-Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek, tükürmek, çevreye çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiş kabukları veya kutu, teneke, şişe vs. atmak, dökmek yasaktır. Aksine hareket edenlere..125 YTL.

Madde 143-Belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp kabı, çöp konteynırı bulundurulması mecburidir. Belirlenen yerlerde ayrıştırılabilir ayrıca çöp kabı, bidonu da bulundurulacaktır. Aksine hareket edenlere..125 YTL

Madde 144-Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen (inşaat artıkları, taş, tuğla, moloz, kereste, demir gibi malzemeler, imalathane ve fabrika artıkları, yol artık ve molozları, çamur, tıbbi atıklar, kül ve cüruflar ve geri kazanımlı her türlü atık malzeme ve imalat artıklarını çevreye ve çöp konteynırlarına atmak yasaktır. 125 YTL

Madde 145-Her işyeri ön kısımdaki alanlarını temizlemek mecburiyetindedir. Ayrıca, ön kısımlarındaki menfezlere süprüntü ve çöp atılması yasaktır…125 YTL

Madde 146-Çöp kaplarını ve çöp torbalarını çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak yasaktır…125 YTL.

Madde 147-Binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. silkelenmesi, dökülmesi, cadde ve sokaklara suyu taşacak şekilde yıkanması, bir başkasının bu şekilde rahatsız edilmesi yasaktır…125 YTL.

Madde 148-Binalardan dışarıya her türlü atıksu ve pis suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek veya tamiratını yapmamak, binalardan dışarıya etrafı rahatsız edici şekilde soba borusu çıkarmak, duman is vb. şekilde etrafı kirletmek, binalarda her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzumlu koruyucu tedbirlerin alınması mecburidir. Aksine hareket edenlere.. 125 YTL.

Madde 149-Sahil büfeleri, eğitim tesisleri, otel, motel, apart otel, Restaurantlar  dahil her türlü işyeri ve binalarda değerlendirilebilir atıklarının (kağıt, cam, lastik ve teneke gibi) ayrıştırılmasına uymayanlara ve ayrı konteynıra atmayanlara…125 YTL

Madde 150-Balıkhaneler ve balık satan işyerleri ile, lokanta vs. gibi işyerleri ve kasapların kokulu ve sıvı muhteviyatlı atıklarını poşetlemeden konteynırlara koymaları yasaktır..125 YTL.

 

            DOKUZUNCU BÖLÜM-SEYYAR SATICILIK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 151-Şehrimiz sınırları içerisinde, motorlu veya seyyar araç üzerinde veya elde satış yapmak suretiyle seyyar satıcılık yapmak yasaktır…(125 YTL)

Madde 152-Umuma açık yerlerde izinsiz tartı yapmak, çiçek satmak veya çocuklarına bu işleri yaptırmak, ayakkabı boyacılığı vb. işler yapmak yasaktır..(125 YTL)

Madde 153-Seyyar satıcılara yiyecek maddesi veya başka malzemeler vererek   seyyar satıcılığı yaygınlaştırmak yasaktır.(125 YTL)

Madde 154-Şehrin turistik yerlerinde turistleri gezdirmek gayesiyle ile bilgisiz ve kokartsız kimselerce rehberlik yapılması yasaktır…(125 YTL)

Madde 155-İlçemiz sınırları içerisinde motorlu veya seyyar araçla izinsiz olarak hurda malzeme toplamak veya hurdacılık yapmak yasaktır. Uyulmadığı hallerde hurda malzemelere el konulur ve 125 YTL idari para cezası uygulanır.

 

 

            ONUNCU BÖLÜM-DENİZ SAHİLLERİ VE GEZİ TEKNELERİ

 

Madde 156-Deniz sahillerine çirkinlik verecek hiçbir şey atılmayacak ve dökülmeyecektir. Ayrıca; yine Deniz sahillerinde turizme hizmet veren tüm motel, otel ve büfeler, mıntıkalarının temizliğinden sorumludurlar. Aksine hareket edenlere ..(125 YTL)

Madde 157-Deniz sahillerinde paraşütle uçuş yaptırılması, deniz yatağı ve şemsiye hizmeti verilmesi, deniz bisikleti gibi sportif faaliyetler Belediyenin iznine tabidir izinsiz bu sayılan faaliyetler şahsi veya ticari yapılamaz. Aksine hareket edildiğinde malzemeler yedi emine alınarak faaliyet men edilir. (125 YTL)

Madde 158-Kiraya verilen surat motorları ile Jetski’ler sahile 200 metre yaklaşabileceklerdir. Yine turist taşıyan tekneler sahile 200 metre yaklaşabileceklerdir. Aksine hareket edenlere..(125 YTL)

            Madde 159-Turist taşıyan deniz motorları devamlı temiz olacaktır, içerisinde av malzemeleri vs. çirkin görünümlü eşya bulundurmayacaklardır. Aksine hareket edenlere..(125 YTL)

Madde 160- Balıkçı Barınağından Yararlananların Yükümlülükleri “Bu Balıkçı Barınağı Yönetmeliği Belediye Meclisinin 05 ARALIK 2006 tarih, 234 nolu kararıyla kabul edilmiş ve 18 OCAK 2007 tarihli Yeni Alanya Gazetesinde ilanı yapılmıştır.”

Barınaktan yararlanan gemilerin ve kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Barınağa giren gemiler ve kişiler, barınakta bulunan hizmet ünitelerinin sahip ve görevlileri, bu Yönetmelik hükümlerine ve bu hükümleri uygulamakla görevli yetkililerin kararlarına aynen uymayı kabul etmek zorundadırlar.

b)Kaptan ve gemi sahipleri, gemilerinde bulunan eşyaların kaybolmaması, çalınmaması veya hasara uğramaması konusunda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Gerekli hallerde barınak işletmecisi tarafından özel tedbirler alınması istenebilir. 125 YTL

c)Barınaktan yararlanan bütün balıkçı gemilerinde ve gezi teknesi olarak kullanılan teknelerde ruhsat teskerelerinin ve gemi ruhsat numarasının yazıldığı plaka veya işaretlemenin bulunması gerekir ve mecburidir. 125 YTL

Madde 161- Madde 160’ın “a” bendi gereği barınağı kullanan gemiler, kişiler ve çalışanlarının uyması gereken kurallar aşağıda zikredilmiştir.

a) Balıkçı tekneleri ve gezi tekneleri ile diğer barınağı kullanmasına müsaade edilen tekneler ve gemiler idarenin göstereceği bağlama planına göre bağlamalarını yapacaktır. 125 YTL

b) Barınağa giriş ve çıkış saatleri Belediye Encümenince belirlenecek ve belirlenen saatler dışında giriş ve çıkış yapılmayacaktır (Kamu kurum ve kuruluşlarına ait gemiler hariç) 125 YTL       c) Gezi tekneleri ve balıkçı tekneleri limana bağlı bulundukları süre içerisinde müzik yayını ve diğer çevreyi rahatsız edici faaliyetlerde bulunmayacaktır. Seyir halinde, Belediyece belirlenen güzergahlarda müzik yayını ve diğer çevreyi rahatsız edici faaliyetlerde bulunmayacaktır. 1.268.00-6.344.00 YTL arası(Kabahatler Md.36)

d) Balıkçı tekneleri Alanya Belediye Meclisinin 02 Mart 2006 tarih ve 48 nolu Meclis kararında alınmış olan kararlara uyacaktır. 

e) Barınağı kullanan gezi tekneleri 04 Mayıs 2006 tarih ve 123 nolu Meclis Kararında alınmış olan kararlara harfiyen uyacaktır. 125 YTL

f) Bu çerçevede Gezi Tekneleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesine istinaden Alanya Belediyesinden çalışma ruhsatlarını, içki ruhsatlarını almadan ve hijyenik şartlar sağlanmadan çalıştırılamazlar. 125 YTL

g) Çığırtkanlık yapılarak gelen geçen kişilerin rahatsız edilmelerinin tespiti halinde Alanya Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği işlem yapılır, ticaret ve sanattan men kararları tatbik edilir. Tekne ve şahısa ayrı ayrı 62.00 YTL.

h) Balıkçı tekneleri ile gezi tekneleri deniz taşıtları işletme izin belgesi alacaklara mahsus istenilen bütün belgelerini ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde barınağa giriş ve çıkışa müsaade edilmez. 125 YTL

i) Barınağı kullanan bütün tekne ve gemiler barınak içerisinin temiz tutulmasından sorumludurlar. Barınak içerisini kirlettiği tespit edilen tekneler idari para cezası ve barınak dışına çıkarılma ile tecziye edilirler. 750.00 YTL

j) Gece turuna çıkacak gezi teknelerinin listesi daha önceden belli olacak, müşteri isim listeleri ve sayısı tura çıkmadan önce ibraz edilecektir. 125 YTL

k) Barınakta huzur, güven ve emniyeti bozan gemiler ve kişileri uyarılır ve gerekiyorsa barınak dışına çıkarılmaları sağlanır, bu amaçla kanuni işlemler İdaremizce yerine getirilir. 125 YTL

l) Barınak ve barınakta mevcut üst yapılarda çalışan işçilerle gezi teknelerinde çalışanların çalışma karnesi ile işte giymeleri zorunlu olan özel kıyafetleri bulundurmaları zorunludur. 125 YTL

m) Tekneler gerekli cankurtaran (yeterli sayıda can yeleği), yangın, deniz temizliği gibi önlemleri almak zorundadır. Tekneye binenlerin eşyalarından da sorumludurlar. 125 YTL

n) Belediye Meclisince veya Encümenince belirlenecek ücretler zamanında ödenir. Ücretler yıllık olarak belirlenerek ilan ve tebliğ edilir. 125 YTL

o) Müşterilere Belediyece belirlenecek noktalardan bilet satışı yapılabilir. Bu noktaların haricinden yolcu almak yasaktır. 125 YTL

 

         ONBİRİNCİ BÖLÜM- ETİKET, FİYAT TARİFESİ, ÖLÇÜLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 162-Dükkanlarda satılmak üzere veya numune olarak bulundurulan her nev’i  maddelerin üzerine fiyat ve cinsini nev; isini gösterir bir etiket konacak ve bunlarda yazılı fiyattan fazlası istenmeyecektir.4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ön görülen idari yasa cezaları uygulanır. İşyerinin etiketin olmadığının ikinci kez tespitinde 3 gün, işyerinin etiketin olmadığının üçüncü kez tespitinde 7 gün Ticaretten men edilmesine karar verilir. (143 YTL)

Madde 163-Zaruri ihtiyaç maddelerini, Belediye ve ilgili idare tarafından verilmiş olan fiyattan fazlasına satmak yasaktır ..(125 YTL)

Madde 164-Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta , birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing, ve emsali yerleri işletenler buralarda yenilecek, içilecek şeylere yapılacak işlerin hizmet ve girişine ait tarifeye uygun ücretlerini 35-55 ebadındaki levhalara iri   ve okunaklı harflerle yazıp belediyeye  tasdik ettirdikten sonra herkesin görüp okuyabileceği yerlere asacakları gibi müessesece bastırılmış ve tasdikli küçük listeler halinde örneklerini de masalar üzerinde bulunduracaklardır. Talep halinde fatura veya adisyon vereceklerdir. Berberlerde ücretlerini aynı şekilde yazılmış 20-30 cm ebadındaki levhalara  asmak sureti ile gösterirler ( fiyat listelerinin tasdiki ilgili mercilerce yapılacaktır. Restaurantlar 1 adet 80x120 ebadında tabela bulundurabilirler, bunun haricinde tabela bulundurulması yasaktır....(125 YTL)

Madde 165-Ölçülerin, ölçüler yönetmeliğindeki şekil ve vasıflara haiz bulunmaları şarttır.Bu ölçülerin temiz tutulması mecburidir. Dükkan, mağaza ve satış yerlerinde kanunda yazılı olsun ölçülerden başkası veya ilk ve yıllık muayenesinin yapılmamış, damgalanmamış ve doğru olmayan ölçüleri bulundurmak yasaktır..(125 YTL)

Madde 166-Tartılacak şeylerin ağırlıklarına tesir edecek, alıcıyı malın bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kaba kaplarla veya bunlardan yapılmış keselere veya her neden yapılmamış olursa olsun kutu vs. kabilinden kartlara koyarak tartmak yasaktır Alıcı isterse satılan şeyi bütün kağıtsız ve zarfsız olarak veyahut bunların darasına çıkartarak tartabilecektir.Aksi hareket edenlere..(125 YTL)

 

            ONİKİNCİ BÖLÜM- PAZARYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 167- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır. Pazarcı esnafının Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında pazaryeri olarak gösterilen mahallin sınırlarını aşmayacaktır..(125 YTL)

Madde 168-Pazarcı esnafı bizzat tezgahının başında bulunacak, mazeretsiz olarak üç hafta üst üste Pazar tezgahının başında bulunmayan esnafın ticari faaliyeti men edilecektir. 125 YTL

Madde 169-Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez. 125 YTL

Madde 170-Pazaryerlerindeki faaliyet saatleri yazlık ve kışlık olarak belirlenecek ve bu çalışma saatlerine kesinlikle riayet edilecektir. 125 YTL

Madde 171-Gıda işiyle uğraşan pazarcılar üç ayda bir sağlık muayene cüzdanlarını onaylattıracaklar ve istenildiğinde ibraz edilecektir. 125 YTL

Madde 172-Pazarcı esnafı kendilerine ayrılan ve çizimlerle gösterilen yerlerin dışına taşmayacaklar, boş olsada yan taraflarını işgal etmeyecekler, geliş geçiş yollarına kesinlikle malzeme vs. konulmayacaktır. 125 YTL

Madde 173-Pazarcı esnafı pazaryerini ve tezgah yerini temiz tutacak, tezgahından çıkan çöpleri etrafa atmayacak, uygun vasıfta çöp poşeti kullanacak ve tezgah yerinde çöpler poşetlenmiş, etrafı temizlenmiş olarak pazaryerini terk edeceklerdir. 125 YTL

Madde 174-Pazarcı esnafı Belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartta temiz iş gömleği giyecektir. İş gömleğinin sağ üst cebi üzerinde pazarcı esnafının ad ve soyadının yazılı olduğu isimlik bulunacaktır. 125 YTL

Madde 175-Pazarcı esnafı elektronik terazi kullanacak ve teraziler Ölçüler Kanununa göre damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. El terazisi ve kefeli teraziler ile bozuk, kırık ve ayarı bozuk teraziler kullanılmayacaktır. 125 YTL

Madde 176-Pazarcı esnafı satmış olduğu malzemeyi tam tartmak zorundadır. Eksik tartıldığı tespit edilen durumlarda..125 YTL

Madde 177-Pazarcı esnafı görevli memurlara ve müşterilerine kaba ve rahatsız edici davranışlarda bulunmayacak, saygısızlık yapmayacak, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle bağırıp çağırmayacaktır. 125 YTL

Madde 178-Yollara, duvarlara veya tretuvarlara çivi, kazık çakılarak tahrip edilmeyecek, başkalarının pencere veya yerlerine ip vs. bağlanmayacaktır. 125 YTL

Madde 179-Satışa arz edilen mallarının üzerinde fiyat etiketi bulundurulacaktır. Bir tam kilonun haricinde ½, 250 gr., yarım kilo gibi ibareler bulundurulmayacaktır.

Madde 180-Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenen her türlü gıda maddesi açıkta satılmayacaktır. Süt ürünleri (peynir, lor vs.), salça, zeytin türü gıda maddeleri soğutucu dolaplar içerisinde satışa arz edilecektir. Elektriğinin kesilerek dolaplarda bulundurulması yasaktır. Sıcaklık seviyesi her zaman uygun olarak muhafaza edilecektir…125 YTL

Madde 181-Üzerlerinde üretim izni olmayan sonradan paketlenmiş gıda maddelerinin satışı yasaktır. Bozulabilecek gıda maddelerinin (baharat, lokum gibi) direk güneş altında bırakılması yasaktır. 125 YTL

Madde 182-Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır. 125 YTL

Madde 183- Pazaryerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar, müstahsil olduklarına dair yetkili makamlardan “Müstahsil Belgesi” alacak, bu belgeyi daima yanlarında bulundurarak sorulduğunda ibraz etmek mecburiyetindedirler…125 YTL

Madde 184-Belediye emir ve yasaklarını alışkanlık haline getirip, bir yıl içinde özellikle aşağıda belirtilen suçları işleyenlerin Çalışma Belgeleri iptal edilerek pazaryerlerindeki faaliyetlerine son verilecektir:

a)Bir yıl içinde beş defa fatura ibraz edemeyenler.

b)Pazar çizgilerini beş defadan fazla ihlal edenler ve geçiş yollarına mal koyanlar.

c)Hileli satış yaptığı ve Ölçüler Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenler.

d)Bir yılda beş defa çöp torbası kullanmayan veya yerini temizlemeden bırakanlar.

e)Üç hafta üst üste mazeretsiz pazara çıkmayanlar.

f)Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar.

g)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine üç defa uymayanlar.

h)Açıkta satılması uygun olmayan gıda maddelerini açıkta satanlar ile soğutucular içinde bulundurulması mecburi gıda maddelerini dışarıda ulunduranlar, soğutucu bulundurmayanlar.

ı)Pazaryerini kiraya verenler veya devredenler.

i)Pazarın açılış ve kalkış saatlerine beş defadan fazla riayet etmeyenler.

Madde 185-Pazaryerlerinde yumurta satışı ile ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulması mecburidir.

a)Yumurtaların temiz kuru şartlar altında ve yabancı kokulardan uzak bir şekilde ve 12 derecenin altında muhafaza edilmesi, pazaryerlerine buzdolaplı servis aracı ile götürülmesi, buralarda da soğuk hava sağlayan dolaplarda satışa sunulması,

b) Yumurtaların temiz viollere yerleştirilmesi,

c) Yumurtaların buz dolaplarında karton ambalajında muhafaza edilmesi,

d) Yumurta taşınan ve satışı yapılan dolaplarda başka herhangi bir gıda maddesi satışı yapılmaması,

e) Yumurta viollerinin üzerinde üretim tarihi ile son kullanma tarihinin bulunması.

f)Kabuğu kırık, çok kirli yumurtaların satılması yasaktır. Kurallara uymayanlara birinci tespitte 125 YTL, ikinci tespitte 250 YTL, üçüncü tespitte ise 500 YTL idari para cezası ile kriterlere uyuncaya kadar ticaretten men edilmesine.

 

SON HÜKÜMLER 

 

            Madde 186-Bu sayılanların dışında zabıt ve onayı gerektiren olaylarda bütün idari cezaları vermeye ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir.

            Madde 187-Bu yönetmeliğin emir,yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler, hususi kanunlarda aykırı bir ceza mevcut değilse Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunun ve bu kanunun tadil eden 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı kanun ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 2575 ve 151 numaralı kanunlar, 5393 ve 5326 sayılı kanunlar ile diğer Kanun ve Yönetmeliklerin hükümlerine göre tezciye edilirler.

            Madde 188-Bundan evvel yayınlanmış olan Belediye Sıhhi ve İdari, Fenni Zabıta Yönetmeliği hükümleri kaldırılmıştır.

             Madde 189-Bu yönetmeliğin yürütülmesine Alanya Belediye Başkanı yetkilidir.

             Madde 190-Bu yönetmelik Gazete ile yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


 

      Alanya Belediyesi Zabıta Yönetmeliği 

Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1608 sayılı Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 nolu kanunla değiştirilen 66 ve 67. maddeleri, Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve diğer ilgili Kanunlara dayanılarak Alanya Belediye Meclisinin 01 Nisan 2008 tarih ve 66 nolu karıyla kabul edilmiş, 21 Nisan 2008 tarihli Haber Alanya Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

   
   
 

Kullanıcı Adı

Şifre

 
 
 
   
  TAPDK YENİ BELGE HARCLARI Şehir merkezi: sigara (PT) = 300,00 TL alkollü içki (Pİ) = 300,00 TL içkili lokanta (Aİ)= 1.240,00 TL GEREKEN EVRAKLAR 1.) 1 ADET FOTOĞRAF 2.) ADLİ SİCİL BELGESİ (Sabıka kaydı son altı ay içinde alınmış)(aslı) 3.) KAYITLI OLDUĞU ODADAN 2014 YILINA AİT FALİYET BELGESİ 4.) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ 5.) T.C. NOLU NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ 6.) İKAMETKAH 7.) İŞYERİ AÇMA ÇALIŞTIRMA RUHSATI (Turizm işletme belgesi)(aslı) 8.) BELEDİYEDEN 100mt. KURALINA UYGUNDUR YAZISI 9.) BANKA MAKBUZU (T.C. kimlik numarasıyla tekel yeni başvuru)

DEVREN KİRALIK MARKET ÇIPLAKLI MAHALLESİ 1005 SOKAK ŞÖFÖR KENT SİTESİ ÇIPLAKLI DÜĞÜN SALONU ARKASI FİYAT : 10.000,00TL İRTİBAT 0546 886 03 79 SİBEL EREN (EREN MARKET)

DEVREN SATILIK MARKET GÜLLERPINARI MAH. DEMİREL SOK. CÖMERT 2 APT. ALTI NO:13/B JASMİN MARKET MÜRACAAT : 532 789 59 22 FİYAT: 195.000,00TL

DEVREN KİRALIK BİZİMORA MARKET ÇİMEN OTEL SOK. DEVREN 15.000,00TL DÜKKAN KİRA AYLIK 600,00 TL MÜRACAT ALTAN ÇİÇEK 533 771 71 08

DEVREN KİRALIK MARKET AVSALLAR YENİ MAH. KARAÇALTI CAD. ŞEVKET SÜVARİ APT. NO:30/2 ALANYA MÜRACAT : MEHMET ALİ SÜVARİ 541 273 16 02 SÜVARİ MARKET

DEVREN SATILIK ÜSKÜDAR TEKEL BAYİ ALANYA MERKEZDE (KIZLARPINARI MAH)FAALİYETTE OLAN TEKEL BAYİ DEVREN SATILIKTIR.FİYAT:200 000 TL MÜRACAT BİLGER EĞİLMEZ 05354093134

DİKKAT ! KAÇAK SİGARA SATMAYINIZ, KAÇAK SİGARA SATANLARIDA ODAMIZA BİLDİRMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

DEVREN KİRALIK TEKEL BAYİİ ALANYA MERKEZDE 12 YILLIK FALİYETTE OLAN TEKEL BAYİİ DEVREN KİRALIKTIR. FİYAT : 26.500,00 TL MÜRACAAT : YURDAGÜL DURSUN 0 541 352 67 45

ALANYA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GIDA İLE İLGİLİ DENETİMLER SIKLAŞTIRILARAK YAPILMAYA BAŞLAMIŞTIR. TÜM BAKKAL VE BAYİ ESNAFLARIMIZIN SONKULLANMA TARİHİ VE BOZUK ÜRÜNLERİNİ KONTUROL EDİP GEREKLİ ÖNLEMLERİNİ ALMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Copyright (c) 2010 .Tm Haklari Saklidir. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odasi. Tasarım Biz Tanıtım.